Takvård frågor & svar

Funderingar?

Fyll i formuläret så återkommer vi.

  Vanliga takvård, frågor & svar

  Här listar vi de vanligaste frågorna som kunderna ställer kring takvård/taktvätt.

  Cellväggarna hos bakterier, alger med mera består av fettartade ämnen plus ämnen som gör cellväggarna negativt laddade. Det verksamma ämnet i takvårdsmedlet, bensalkoniumklorid, innehåller en fettlöslig del men har, till skillnad mot cellväggarna, positiv laddning. Bensalkoniumkloriden förenar sig med cellväggen varvid de får ”fel” polaritet och sprängs sönder.

  Ordet ”farlig” kan betyda så mycket. Ämnet har använts på operationssår i snart 50 år utan allvarliga biverkningar. Det har också släppts ut i naturen under lika lång tid utan att några allvarliga skador kunnat påvisas. Om det med ”farlig” menas att en människa kan dö av medlet vid normal användning så är svaret nej. Om du med ”farlig” även inkluderar andra besvär så är också då svaret nej och det grundas på en lång erfarenhet av ämnet i många olika sammanhang. Dock måste man alltid vara observant på mycket sällsynta verkningar. Till exempel kombinationseffekter (synergism) med andra ämnen – särskilt kända allergiframkallande ämnen. Medlet är i sig inte allergiframkallande men kan, teoretiskt sett, förstärka denna effekt hos andra ämnen.

  I mycket olyckliga fall kan medlet komma in i brunnen. På vägen hinner det dock spädas ut till så låga koncentrationer att det inte kan skada djur eller människor. Medlet dödar dock bakterier i brunnen vilket väl snarast är en fördel, åtminstone om det handlar om farliga bakterier.

  Medlet bryts främst ner av solljus (ultraviolett ljus) och denna nedbrytning går snabbare ju varmare det är. Det bryts också ner av vissa mikroorganismer. Effekten sitter i även när medlet brutits ner eftersom ytan är ren från sporer och näringsämnen, och det tar en viss tid innan nya sporer och näringsämnen hinner nå ytan. Det går därför inte att säga någon exakt tid som gäller i alla sammanhang. Erfarenhetsmässigt tar det tre till fyra år innan det börjar växa på ytorna igen.

  Algtvätt innehåller hypoklorit vilket reagerar med organiskt material till svårnedbrytbara klorerade föreningar, vilka är kända för att vara miljöfarliga. Hypoklorit är ett mycket effektivt medel men det ska reserveras för fall där inget annat hjälper och då användas av kvalificerad personal.

  Alger är växter och meningen är att de ska påverkas. Troligen varierar känsligheten starkt mellan olika växter och därför bör det undvikas att medlet kommer i kontakt med växter du vill behålla. Medlet påverkar klorofyllet på blommande blad och gör dem vitprickiga om de träffas av sprutdimma.

  De skiftar färg redan efter några dagar. Om ytan inte bearbetas är beläggningen från algerna borta inom ett år.

  De mängder som en hund kan få i sig genom att slicka på en yta är så små att hunden inte tar någon som helst skada.